Nejsou k dispozici žádné zprávy.


Institut zřízený v prosinci r. 2014 při CMTF UP v Olomouci navazuje na projekt OP VK Institut interkulturního, mezináboženského a ekumenického výzkumu a dialogu (CZ.1.07/2.3.00/20.0154), jehož hlavním řešitelem byl prof. Pavel Ambros, Th.D.

Posláním IIMEVD je základní a aplikovaný výzkum v oblasti interkulturního, mezináboženského a ekumenického dialogu a v oblasti studia a dialogu spiritualit. V těchto oblastech nabízí organizovanou výměnu informací, vzdělávání, formaci, kontakty a podněty, a to především formou výzkumných projektů, seminářů, konferencí, konzultací a publikační činností.

Společným cílem základního a aplikovaného výzkumu institutu je rozvíjet znalostní bázi a kritéria hodnocení úrovně vnímavosti a stupně kulturního, ekumenického a náboženského dialogu. K dosažení tohoto cíle napomáhají tyto prostředky:

 • podpora aktivit expertů, které jsou založené na výzkumu a vzdělávání v různých aspektech kulturního, ekumenického a náboženského dialogu a zkoumají jejich dopad na společnost;
 • shromažďování a poskytování odborných informací, vedení základního fondu odborné literatury;
 • vlastní publikační činnosti;
 • organizace výzkumné činnosti s cílem rozšiřovat mezinárodní síť spolupráce;
 • zavádění výsledků výzkumu do výuky a formace nastupující generace doktorandů;
 • spolupráce a výměna zkušeností v dané oblasti na mezinárodním poli.

IIMEVD rozvíjí badatelskou činnost v pěti základních oblastech:

 • dialog křesťanství a sekulární společnosti;
 • abrahámovská náboženství a mezináboženský dialog;
 • spirituality v epoše multikulturality a interreligiozity;
 • ekumenismus;
 • studium křesťanského Východu a cyrilometodějská tradice.

Nejvýznamnější akce IIMEVD

27. — 29. 3. 2014, mezinárodní konference Jednota v mnohosti - In pluribus unitas

Vlastní konference doktorandů a začínajících vědeckých pracovníků probíhala paralelně ve třech tematických skupinách podle oborů: biblistika a patrologie; filosofie a systematická teologie; pastorální teologie. Organizace práce v každé ze skupin se ujali moderátoři z řad organizátorů a účastníků konference. Metodologicky se postupovalo tak, že v rámci skupin byly pronášeny jednotlivé příspěvky, které byly následně diskutovány ostatními účastníky. Participanti konference měli možnost se účastnit práce napříč skupinami, a tak získat vhled do problematik jednotlivých teologických oborů. Tak se mezi mladými teology vytvořily předpoklady pro schopnost uvažovat v souvislostech mezioborového dialogu a konfrontovat oblasti svého vlastního výzkumu s otázkami a metodami svých kolegů. Kolegiální rozhovor patřil k tomu nejcennějšímu, co konference poskytla, protože umožňoval nejen akademickou zpětnou vazbu, ale také vytvářel prostor pro setkávání rozličných teologických důrazů a spiritualit.

Jednotlivé příspěvky, které zazněly na konferenci, byly zveřejněny v knize: Klimeš, J. (ed.), Jednota v mnohosti. In pluribus unitas, Refugium, Olomouc 2015 (pdf, obálka).

plakát


3. — 4. 3. 2015, mezinárodní konference Europe and Islam

Mezinárodní konference Evropa a islám byla prvním svého druhu v českém akademickém a teologickém prostředí. Její význam spočíval především v zachycení aktuální diskuse v akademickém a zejména teologickém diskurzu nad přítomností muslimů v Evropě na počátku 21. století. Otevřena byla také otázka proměny evropské kultury. Pro širokou českou veřejnost přinesla konference důležitou zprávu, že na akademické půdě probíhá diskuse o přítomnosti muslimů v Evropě důstojnou a kultivovanou formou. Setkání se uskutečnilo za pozornosti zástupců medií.

Jednotlivé příspěvky, které zazněly na konferenci, byly zveřejněny v knize Franc, J. (ed.) Europe and Islam. Proceedings of the international conference held on 3rd of March - 4th of March 2015, Olomouc, Czech Republic, Olomouc, Refugium, 2015 (pdf, obálka).

plakát

program


31. 3. — 1. 4. 2015, mezinárodní konference Religion and Common Good

Na dvoudenní mezinárodní konferenci se odborníci z amerických, evropských a českých univerzit zaměřili na vybrané aktuální otázky v souvislosti s probíhajícími společenskými a politickými změnami ve světě. Setkání bylo věnováno principům, východiskům a aktuálnímu stavu mezináboženského a interkulturního dialogu z pohledu křesťanství a jeho jednotlivých směrů - katolictví, protestantismu, pravoslaví a řeckokatolické církve. Účastníci konference se zamýšleli také nad vlivem náboženského myšlení na obecné dobro. Konference dospěla k závěrům, které naznačily možnosti a perspektivy budoucího interkulturního dialogu v Evropě.

Jednotlivé příspěvky, které zazněly na konferenci, byly zveřejněny v knize: Pastuszak, J. (ed.), Religion and Common Good. Principles and starting points of interfaith dialogue in the context of contemporary social and political shifts, Refugium, Olomouc 2015 (pdf, obálka).

plakát

program


11. — 12. 6. 2015, mezinárodní konference Vliv Helsinské konference na rozvoj aktivit církví ve středoevropském prostoru

Mezinárodní konference Vliv Helsinské deklarace na rozvoj aktivit církví ve středoevropském prostoru otevřela studium historické paměti jako otázky vztahu předávání historické znalosti, svědectví o dějinách a dopadu na rozhodování se v dějinách. Cíl konference byl naplněn tím, že se představily tři základní kroky pro práci s historickou pamětí jako kulturní otázkou:

 1. cizost mezi současným vědomím dějinných událostí;
 2. souvztažnosti přítomnosti a dějinné události jako součást kulturní identity jednotlivce i společnosti;
 3. význam minulosti pro budoucí rozhodování jako zodpovědnosti v dějinách a před dějinami.

U příležitosti konference byla vydána publikace: Aa.Vv., Velehrad vás volá! Sborník příspěvků u příležitosti výstavy k výročí Velehradské pouti v roce 2015, Refugium, Olomouc 2015.

Archiv IIMEVD

2017

 1. 5. 12. 2017, přednáška Vznik a prohlubování náboženského extremismu a sektářství v blízkovýchodních zemích: kontext veřejných, vysokoškolských vzdělávacích systémů (prof. Šahrijár Šudžajpur, Qom)
  Aktuální otázky nábožensky motivovaného násilí otevřel zahraniční host působící na Mezinárodní Univerzitě Al-Mustafa v Qom (Írán). Šlo o příležitost seznámit se s pohledem na problematiku z pohledu odborníka pocházejícího z neevropské akademické tradice.
 2. 7. 12. 2017, mezinárodní konference Bioethics as a Chance for Ecumenical Cooperation
  Uspořádání konference vyplynulo ze snahy organizátorů představit v Olomouci renomované odborníky, jejichž zkušenosti by obohatily a prohloubily dosavadní mezinárodní spolupráci. Příspěvky se týkaly současnému stavu bioetické diskuse ve světě a dále specifických otázek bioetiky v ekumenickém dialogu s křesťanským Východem a luterskými církvemi. Nechybělo ani představení forem ekumenické spolupráce v konkrétních multikulturních oblastech Střední a Východní Evropy. Konferenci pořádala Katedra systematické teologie CMTF UP a Institut IIMEVD.

2016

 1. 14. 6. 2016, seminář O lásce v rodině: rozlišování a dialog. Co nového pro pastoraci přináší apoštolská exhortace papeže Františka Amoris laetitia?
  Šlo o vůbec první odborný seminář k apoštolské exhortaci papeže Františka, který se u nás v akademickém prostředí konal pod záštitou olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera a děkana CMTF UP prof. Petera Tavela. Magisteriální text byl reflektován z následujících hledisek: Pokus o celostný pohled na exhortaci Amoris laetitia (A. Opatrný); 1 Kor 13,4-7 v apoštolské exhortaci Amoris laetitia (L. Tichý); Přirozený zákon a výjimečné situace u sv. Tomáše (J. Dvorský); Úloha zákona a svědomí podle Amoris laetitia (D. Opatrný); Pastorace rodin ve svízelných situacích (M. Umlauf); Pastorační péče o rodinu v nábožensky pluralitní společnosti (J. Franc); Recepce exhortace Amoris laetitia v českém prostředí (P. Ambros)
 2. 8. 11. 2016, přednáška Univerzita v Aleppu navzdory válce existuje (prof. Abdul Rahman Ajjan Ph.D., Aleppo)
  V přednášce host seznámil posluchače se Sýrií a nejvýznamnějšími památkami Aleppa, ke kterým právem řadíme také Univerzitu v Aleppu, dále s administrativní a organizační strukturou Univerzity, se studijním systémem, vědeckými aspekty, způsoby financování a mezinárodními vztahy Univerzity v Aleppu a konečně s vlivem válečného konfliktu na Aleppo a univerzitní život.

2015

 1. 3. 3. 2015, workshop Sociální práce s muslimy
  Workshop spočíval v seznámení interaktivní formou s připravovanou metodikou pro Ministerstvo práce a sociálních věcí, která se zaměřuje na specifika sociální práce s osobami vyznávajícími islám.
 2. 13. — 14. 4. 2015, série workshopů na téma Já a oni II (Jana Holla, PhD., Káhira)
  V průběhu kurzu byli posluchači seznámeni se základními charakteristikami komunikace, kontaktu a spolupráce s lidmi, kteří mají odlišné náboženské a kulturní zázemí. Workshopy se zabývaly následujícími otázkami. Jakou roli sehrává identita a hodnoty v procesu akulturace? Jak předcházet předsudkům a stereotypům, a tím předcházet konfliktům? Jak konfliktní situace řešit?
 3. 12. — 14. 4. 2015, odborný seminář Velehradské dialogy IV: 2. Vatikánský koncil, padesát let poté
  Příspěvky, diskuse nad referáty a také závěrečná debata o aktuálních výzvách 2. vatikánského koncilu v rámci dalšího ze série odborných seminářů poukázaly na dvojí: 1) byla otevřena některá teologická témata, klíčová pro koncilní nauku (především ekumenický a mezináboženský dialog, teologická antropologie), která účastníci vnímají dodnes jako stěžejní pro teologickou reflexi; 2) ukázalo se, jaký ohlas nacházejí koncilní myšlenky v generaci teologů, kteří svoji akademickou formaci absolvovali již zcela v duchu pokoncilní teologie. Jako důležitá vyvstala otázka po adekvátní hermeneutice koncilního učení. Významné bylo rovněž srovnání, jak byla událost koncilu katolické církve recipována v nekatolickém prostředí.
 4. 19. 5. 2015, přednáška Papež František a ignaciánská spiritualita (James Crampsey SJ, Edinburgh)
  Dr. James Crampsey se ve své přednášce zabýval recepcí ignaciánské spirituality v současném učení univerzální církve. Centrem jeho snahy bylo ukázat posluchačům vliv ignaciánské spirituality na tvorbu dokumentů současného papeže Františka, konkrétně jeho exhortace Evangelii Gaudium. Crampsey popsal hermeneutický postup teologické práce papeže Františka, která spočívá ve schopnosti transformace klasického jazyka a způsobu vyjadřování obsažených v pramenech řeholního života jezuitského řádu na Západě na počátku novověku. Zajímavý a podnětný byl vzájemných vztah teologických textů typických pro jezuitský řád a jeho spiritualitu a jejich transformace do kulturního dobového paradigmatu.

2014

 1. 11. 2. 2014, workshopy Půl století po Unitatis redintegratio; Orientalium ecclesiarum - čas na bilancování a plánování další poutě (prof. Cyril Vasiľ, Roma)
  Výročí padesáti let od promulgace významných ekumenických dokumentů 2. vatikánského koncilu (Unitatis Redintegratio a Orientalium Ecclesiarum), bylo v rámci workshopů reflektováno z hlediska metodologického přístupu shrnutého do pěti kroků (intrare, leggere, manere, orare, exire).
 2. 31. 3. — 2. 4. 2014, seminář Nové metodologické přístupy v teologii - růst vědecké práce a kvality výzkumu v teologii (Maria Campatelli, Th.D., Nataša Govekar, Th.D., Roma, prof. Sebastian Brock, Oxford)
  Seminář byl pokračování systematické práce M. Campatelli s týmem Institutu IIMEVD v duchu její supervize, kterou formulovala v několika bodech do základních metodických východisek: a) pluralita teologií, b) autonomie teologie v souladu s inkulturovanou povahou místních církví, c) hledání syntézy.
  Příspěvek k rozvoji symbolické teologie byl v rámci semináře konkrétně vtělen do vztahu výtvarné umění a teologie (N. Govekar) a teologie a poezie na příkladu Efréma Syrského (S. Brock).
 3. 29. 4. 2014, hostovská přednáška a workshop Duchovní člověk tváří v tvář výzvám současné civilizace (prof. Krzystof Pawlowski, Krakow)
  Východiskem pro témata přednášky byly dvě eseje Jana Patočky: Je technická civilizace úpadková, a proč?; Duchovní člověk a intelektuál. Účastníci workshopu ve společné práci nad texty analyzovali duchovní kondici současné Evropy a výzvy jaké má v tomto kontextu vzdělaný člověk. Cenné intuice Jana Patočky se v kontextu vývoje kultury zvýrazňují a neztrácejí na své aktualitě. Konkluzí workshopu bylo vyslovení nutnosti znovuobjevení duchovních kořenů Evropy a jejich aktualizace v novém sociálně-kulturním kontextu.
 4. 7. — 8. 4. 2014, série workshopů na téma Já a oni I (Jana Holla, PhD., Káhira)
  Kultura 20. a 21. století v Evropě je poznamenána mnoha změnami. Kultura západního člověka je konfrontována s kulturami mimoevropskými. Tento fenomén není pro Evropu zcela novým, co je však nové, je pluralita koexistence různých kultur v Evropě a tendence k relativizaci hodnot. Série workshopů si kladla za cíl seznámit studenty se základními specifiky interkulturní komunikace, se specifickými důrazy na mezináboženské otázky.
 5. 1. — 3. 5. 2014, mezinárodní konference Plody cyrilometodějského jubilea 2013/I frutti del giubileo cirillometodiano 2013
  Klíčovým cílem mezinárodní konference za účasti expertů z Pontificium Institutum Orientale v Římě bylo rozvinout téma studia metodologie přístupů ke studiu křesťanského Východu, který odborné komunitě vědců představil ve svém díle český teolog Tomáš Špidlík.
  Publikačním výstupem z konference je kniha: Aa.Vv., Esprimendo cose spirituali in termini spirituali. I frutti del giubileo cirillometodiano 2013, Refugium, Olomouc 2015.
 6. 13. 5. 2014, workshop Ostrovské rukopisy (prof. Josef Vintr, Wien)
  Pozornost byla věnována nejvýznamnějším z dochovaných písemných svědectví o slávě druhého nejstaršího českého benediktinského kláštera Ostrov, který jsou dva rukopisy, tzv. Ostrovský žaltář se staročeskou písní Slovo do světa stvořenie a rukopis Dialogů Řehoře Velikého s česko-církevněslovanskými glosami. Tyto i ostatní zachované kodexy z Ostrova jsou sice jen bolestně zlomkovitým, ale i tak bohatě výmluvným svědectvím o vysoké intelektuální a umělecké úrovni tohoto zničeného duchovního a kulturního centra středověkých Čech.
 7. 13. 5. 2014, workshop Mezigenerační dialog odborné teologické a kulturní obce (prof. František X. Halas, dr. Dagmar Halasová, Brno)
  Workshop vycházel z předpokladu, že metoda mezigeneračního dialogu obsahuje tři různá východiska: a) poznání metody jako příklad umění, které předává učitel svému žáku, b) postupná formulace pravidel vědeckého poznání jako procesu kumulace poznatků, které je ověřitelné tím, že jsou otevřeny procesu falzifikace, c) teologie jako věda ve smyslu dynamické struktury vlastní kognitivní a morální existence.
 8. 24. 5. 2014, odborný seminář Duchovní život a rodina
  Nejdříve se v rámci semináře definovala metodika práce, v jejímž horizontu bylo možné prezentovat dílčí příspěvky. Zároveň se navázalo na zkušenosti z jednotlivých oborových pracovišť spirituální teologie. Došlo se k důležitému osvojení si klíčových pojmů duchovního života. Jednotlivé příspěvky byly vyhodnoceny v bezprostřední reakci a také v systematicky vedené analýze ve skupinách. Zúčastnění informovali o svém bádání v tématu spirituality rodiny. Četná témata, zahrnující historickou část i praktické dopady v pastoračním přesahu, adekvátně prohloubila teologicky relevantní pojmy: typy rodinné spirituality a její karikatury v dějinném vývoji.
 9. 3. 8. 2014, přednáška Duchovní klima v Evropě v době obnovení Tovaryšstva Ježíšova (Paul Begheyn SJ, Amsterdam)
  Ředitel Holandského institutu jezuitských studií Paul Begheyn je jeden z předních současných znalců jezuitské spirituality počátku novověku. Hostovská přednáška přinesla nejnovější poznatky v oblasti raného novověku v Evropě, a proto přispěla k poznatkům, umožňující zobecňující teze o mnišství na Východě a na Západě a jejich teologického a kulturního přístupu. Komparace historické synergie na příkladu Adama Beckerse (1744-1806) otevřela nové možnosti studia vztahů Východ - Západ v Evropě. Vztah mezi Amsterdamem a Bílou Rusí pak ukázala konkrétní podobu této kulturní interakce Východ - Západ.
 10. 9. — 10. 9. 2014, seminář Pastorační výzvy pro rodinu v podmínkách evangelizace (prof. Georges-Henri Ruyssen SJ, Roma)
  Prof. Ruyssen jako jeden z expertů pozvaných k přímé spolupráci na synodě o rodině s vytříbenou kompetentností představil Instrumentum laboris, pracovní dokument vytvořený k 24. červnu 2014 jako základní směrnice pro synodální jednání. Z tohoto dokumentu přednášející vybral stěžejní tematické okruhy pro oba pracovní dny a rozsáhle je okomentoval z pohledu teologie, církevního práva, pastoračního přístupu, historických zkušeností církve.
 11. 12. — 14. 10. 2014, odborný seminář Velehradské dialogy III: Teologie - její místo, metoda a poslání
  Referáty a práce ve skupinách se soustředily na téma setkání, kterým bylo porozumění metodě v teologii, jejímu místu a poslání v celku ostatních věd, ale též v kontextu církevního společenství. Společná reflexe nad otázkou po teologické metodě, která dnes patří k jedné z klíčových otázek teologie, se ukázala být stěžejní také pro odbornou formaci mladých badatelů. Účastníci ocenili zjm. organickou propojenost semináře s oblastí jejich specifického pole bádání, kterému se věnují. Samotný seminář byl hodnocen jako svým způsobem určitý příspěvek k hledání metody v teologické reflexi.
 12. 2. 10. 2014, interdisciplinární workshop Rodina jako oběť svodů a útisku moci peněz (prof. Lubomír Mlčoch, Praha)
  Obsahem workshopu bylo nastínit jednotlivé vývojové fáze růstu spirituálních, teologických a kulturních témat, myšlenkového zakotvení a rozvoje myšlení (ekonomie - sociologie - teologie). Přednášející odborník přednesl komplexní pohled na instituci rodiny ve společnosti. Krizové vyústění hlavního proudu v ekonomii rodiny vedlo prof. Mlčocha k otázkám filozofie poznání a bioetiky předávání života.
 13. 13. 11. 2014, interdisciplinární workshop Blaženější je dávat než dostávat: Představení sborníku vzpomínek ke stému výročí narození ThDr. Mons. Leopolda Dýmala
  V rámci workshopu byl důraz položen na tři obecné aspekty společné práce: 1) nalezení příčiny, souvislosti a důsledku působení Leopolda Dýmala v Olomouci jako nositele nejmladší generace cyrilometodějských pracovníků; 2) formulace obecných východisek pro další rozvoj cyrilometodějské tradice na CMTF UP, včetně práce metodou uchování historické paměti narativních literárních dílčích částí (srv. sborník); 3) sdílení možných dalších směrů studia galerie pracovníků v oblasti CM tradice formou kreativního rozvíjení analogií.

2013

 1. 2. — 4. 6. 2013, odborný seminář Velehradské dialogy I: Spiritualita - módní trend nebo permanentní výzva křesťanským církvím?
  Téma setkání z cyklu ekumenického odborného semináře pro zástupce přicházející generace českých teologů se soustředilo na výzvu, kterou pro teologii představuje současný zájem o to, co lze shrnout pod pojmem "spiritualita".
 2. 1. — 3. 9. 2013, odborný seminář Velehradské dialogy II: Křesťanská identita mezi akcí a kontemplací
  Referáty a práce ve skupinách se v rámci ekumenického semináře zástupců mladé generace českých teologů soustředily na porozumění vztahu mezi aktivní (actio) a kontemplativní (contemplatio) stránkou křesťanské existence.
 3. 20. 11. 2013, seminář Současné metodologie teologické práce a její podoba v ateliéru kardinála Špidlíka (Maria Campatelli, Th.D., Roma)
  Náš jazyk a naše racionální vývody budou vždy nedostatečné k vyjádření Boží skutečnosti.
  Metodologické východisko Marie Campatelli pramení z úvah nad poznáním, které - když promýšlí základní dogmata - musí zvažovat zároveň transcendenci Boha a jeho zjevení ve světě. Jako nejvhodnější metoda se tedy jeví symbolická teologie, protože připouští spojení těchto dvou světů, i když je zároveň odlišuje. Nástrojem k přivykání si na mentalitu symbolu je pak umění.
  Odborný seminář seznámil účastníky se způsobem práce s prameny a jejich interpretace ve smyslu použité metodologie užívané v ateliéru kard. Špidlíka. Zahraniční expertka obeznámila posluchače s postavou kardinála Tomáše Špidlíka jako představitele české teologie v zahraničí.
 4. 1. 10. 2013, odborný seminář Cyrilometodějská tradice: Otázka národní, politická nebo náboženská?
  Prvním krokem semináře se stala podrobná deskripce, která na základě historických přístupů klasifikovala rozdílné přístupy avízované v názvu semináře. Následná explanace celé problematiky se týkala jednotlivých ilustrací, v nichž byla ilustrována obecná problematika na příkladech (spojení CM tradice s odpovědností vládce - na příkladu Karla IV.; manipulace CM tradice komunistickou ideologií a vytvářením nového způsobu slavení minulých událostí po roce 1948). Těžištěm se však stala hypotéza, která se pokusila rozdílné náboženské a sekulární přístupy definovat tak, aby nebyly kontradiktorní, nýbrž komplementární. Závěrečná hypotéza na semináři předložená se stala následně předmětem diskuze v plénu, jež posílila aspekt aktivního pochopení celé problematiky.
 5. 19. — 20. 11. 2013, odborné semináře a workshopy: Evoluce či devalvace současné kultury ve vztahu k antické kultuře?; Známé i neznámé podoby současné kultury; Existuje současná kultura? (prof. Henryk Pietras, dr. hab. Monika Ozog, Krakow)
  Účastníci seminářů byli vedeni ke kontextuálnímu porozumění současné kultury v souvislosti s antickou kulturou a jejím následným vývojem. Na příkladech archeologických výzkumů a antických textů byli účastnící konfrontování s paralelními kulturními artefakty a fenomény v současné kultuře. V praktické rovině si vyzkoušeli srovnávací metodologii v oblasti antického archeologického a textového výzkumu a jejích současných kulturních podob. Získali tak, jak náhled na vazby mezi současnou a antickou kulturou, tak také schopnost kontextuálního porozumění vývoje současné kultury. Přednáška a na ní navazující workshop iniciovaly účastníky do složitých vazeb kulturního vývoje. Porozumění současnému člověku a jeho kultuře nutně souvisí s porozuměním základům evropské kultury, jejichž zdroje jsou v antické kultuře.

Tým

doc. Dr. Michal Altrichter, Th.D.

585637171

Univerzitní 22
místnost: 4.06


doc. Mgr. et Mgr. Jaroslav Franc, Th.D.

585637176

Univerzitní 22
místnost: 4.04


doc. Mgr. Robert Svatoň, Th.D.

585637645

Univerzitní 22
místnost: 3.09


Vědecké zaměření a granty

Název: Institut interkulturního, ekumenického a mezináboženského výzkumu a dialogu

Poskytovatel: ESF MŠMT OP VK 2.3, CZ.1.07/2.3.00/20.0154

Realizace: 2013-2015

Obsahem projektu je vytvoření vědeckého týmu pro základní výzkum v pěti vzájemně propojených a kooperujících modulech: teologicko-filosofické pojetí dialogu; studium a výzkum tradic křesťanského Východu; studium a výzkum kultur a tradic z okruhu tzv. abrahamovských náboženství; fenomén multikulturality a interreligiozity; český příspěvek k mezináboženskému a ekumenickému dialogu. Projekt sdružuje akademické pracovníky Univerzity Palackého ve společné snaze vytvořit na její půdě excelentní výzkumné pracoviště produkující poznatky v oblasti podmínek a východisek výše uvedených oblastech. Spojí začínající vědecké pracovníky se starší generací vědců s rozsáhlou zkušeností vědecké práce v dané oblasti. Projekt chce posílit dosavadní vědecké badání v této oblasti na evropskou úroveň plánem dílčích, nově navržených a vzájemně personálně, metodicky a tematicky propojených aktivit za účasti zahraničního experta Marie Campatelli.


Název: Recepce teologických tradicí křesťanského Východu

Poskytovatel: GA ČR, 16-26213S

Realizace: 2016-2018

Výzkum současné recepce teologie křesťanského Východu má především za cíl nově definovat a metodologicky srozumitelně vymezit danou problematiku pro české teologické prostředí. Vlastním předmětem zájmu je výzkum teologických interpretací jako součásti procesu recepce křesťanského Východu coby kulturního fenoménu, který vyžaduje systematickou reflexi s ohledem na současný evropský kontext. Bádání je prováděno ve čtyřech samostatných okruzích, které společně tvoří jeden dílčí celek umožňující podstatně nový vhled do otázky kulturní a teologické komunikace Východ - Západ v Evropě:

 1. Recepce teologií a tradic křesťanského Východu v českých zemích;
 2. Recepce teologií a tradic křesťanského Východu v arabském prostředí;
 3. Recepce ruského filokalického hnutí ve spiritualitách tradic křesťanského Západu;
 4. Recepce křesťanského Východu v dialogu s tradicemi reformace.

Název: Spiritualita a sekulární společnost

Poskytovatel: IGA CMTF UP, IGA_CMTF_2016_011

Realizace: 2016

Výzkumný projekt je zaměřen na realizaci teologické zkoumání vztahu spirituality a sekulární společnosti. Projekt navazuje a rozvíjí výsledky projektu Institut interkulturního, mezináboženského a ekumenického výzkumu a dialogu (2013–2015). Předkládaný projekt zkoumá zdroje formování a jednotlivé vývojové fáze růstu spirituálních, teologických a kulturních témat, které měly a mají vliv pro spirituální a pastorální teologii: a) životopisy a hmotné památky jako hagiografický pramen spirituální teologie; b) hledání, přijetí a naplnění křesťanského povolání v sekulární společnosti; c) umění předávat nové generaci charisma zasvěcení.


Název: Velehradské dialogy 2016

Poskytovatel: IGA CMTF UP, IGA_CMTF_2016_014

Realizace: 2016

Výzkumný projekt navazuje na předchozí badatelské záměry věnované prioritním tématům Katedry pastorální a spirituální teologie a tvoří součást udržitelnosti projektu Institut interkulturního, mezináboženského a ekumenického výzkumu a dialogu. Projekt přináší vlastní výsledky v oblasti rozvoje církevních tradic, nově systematicky formuje cyrilometodějskou tradici a aktualizuje ji s ohledem na potřeby místní církve. Projekt je tvořen čtyřmi vzájemně těsně souvisejícími okruhy badatelských záměrů postgraduálních studentů a akademických pracovníků:

 1. ekologie jako teologická otázka;
 2. ekumenické připomenutí reformace v roce 2017;
 3. Velehrad jako místo podnětů pro utváření specifické spirituality a pastoračních imperativů duchovního ekumenismu;
 4. spirituální principy teologické antropologie jako východisko pastorační činnosti církve.

Název: Doprovázet, rozlišovat, integrovat - Velehradské dialogy 2017

Poskytovatel: IGA CMTF UP, IGA_CMTF_2017_005

Realizace: 2017

Cílem projektu je analýza nových metodologických postupů, které doprovází reformní kroky papeže Františka, přítomné především v jeho apoštolskou exhortaci Radost evangelia a jeho posynodální apoštolskou exhortaci o lásce v rodině Amoris laetitia. Centrem pozornosti budou teoretická východiska pastoračního rozlišování v duchovních cvičeních sv. Ignáce, ve spiritualitě a v procesu integrálního poznání formulované Tomášem Špidlíkem. Projekt se zaměřuje na základní princip teoretického východiska pastorální teologie, na hermeneuticko-poznávací kritéria a aktualizaci v konkrétních událostech, které pastorační plán nabízí pro rok 2017 (výročí M. Luthera, 6. celostátní setkání mládeže ČR, příprava roku evangelizace 2018 a první výročí od vydání Amoris laetitia). Chce rovněž pokračovat v reflexi dopadů projektu Evropské kulturní stezky sv. CM na pastorační situaci poutního místa Velehrad.


Název: Teologické impulsy pontifikátu papeže Františka – Velehradské dialogy 2018

Poskytovatel: IGA CMTF UP, IGA_CMTF_2018_005

Realizace: 2018-2019


Název: Signa temporum: Výzvy ekumenismu a mezináboženského dialogu

Poskytovatel: IGA CMTF UP, IGA_CMTF_2018_008

Realizace: 2018

Cílem projektu je trvale motivovat studenty doktorského studijního programu k rozvoji vlastního badatelského potenciálu s intenzivním vědomím toho, že jejich služba víry uprostřed náboženského pluralismu je součástí evangeliem inspirovaného úsilí o smíření konfliktů a rozdělení. K tomu je potřeba umět rozeznat a správně pojmenovat příčiny střetů, jež mohou mít původ v dějinně podmíněné konfesní nesnášenlivosti nebo eskalaci soudobých projevů napětí. Formou odborných seminářů chce projekt studentům umožnit jednak kontextualizaci vlastní teologické práce ve zmíněných oblastech (ekumenismus, mezináboženský dialog) a jednak posílit schopnost komunikace s jinými, nežli vlastními formami náboženských tradic a s těmi, kdo se k nim hlásí.

Publikace

2017

Altrichter, Michal, Spirituální teologie, Refugium Velehrad-Roma, Olomouc 2017.

Altrichter, Michal, Verso il sacerdozio, in Lichner, Miloš (ed.), Viera a kultúra cestou člověka. Jubilejník k 65. narodeninám slovenského filozofa a teológa Ladislava Csontosa SJ, Dobrá kniha, Trnava - Michalovce 2017, s. 53-68.

Ambros, Pavel, Křesťanský Východ a Západ. Inkulturace a interkulturace. Příspěvek k současné recepci tradic v české teologii, CDK, Brno 2017.

Ambros, Pavel, Česká reformace a její recepce v katolické teologii?. Poznámky k pluriformitě jejího vývoje), in Lichner, Miloš (ed.), Viera a kultúra cestou člověka. Jubilejník k 65. narodeninám slovenského filozofa a teológa Ladislava Csontosa SJ, Dobrá kniha, Trnava - Michalovce 2017, s. 69-95.

Ambros, Pavel, Pastorační rozlišování - reformní vize papeže Františka pro církev 21. století v kontextu recepce pojmu znamení doby, in Studia theologica, 1 (2017), s. 1-20.

Ambros, Pavel, Pastorační rozlišování situace dvou forem římského ritu - tradice a tradicionalismus, in Studia theologica, 4 (2017), s. 41-66.

Karczubová, Luisa, Může být od Hospodina "pouze přirozené"? K trinitárnímu personalismu formace svědomí, in MKR Communio, 4 (2017), s. 22-33.

Karczubová, Luisa - Altrichter, Michal, Ženich je tu, jděte mu naproti! (Mt 25,6). Tři studie o jezuitské spiritualitě, Refugium Velehrad-Roma, Olomouc 2017.

2016

Altrichter, Michal, Srdce - smysluplné slovo. Pocitovost, nebo duchovní střed?, in MKR Communio, 4 (2016), s. 38-47.

Altrichter, Michal, Naše slzy a Pánova Krev - harmonie lásky podle Bernarda z Clairvaux, in Bernard z Clairvaux, Kázání pro dobu adventní a vánoční, Krystal OP, Praha 2016, s. 297-310.

Altrichter, Michal, Co je nekonečné, jest beze jména versus co je osobní láska, unese pohled do tváře a těší se ze společného jména. Příspěvek k estetice Jana Paula Richtera, in Jean Paul, Průprava estetiky. Vybrané části, Refugium Velehrad-Roma, Olomouc 2016, s. 167-174.

Ambros, Pavel, Pastorace mladých. Iniciace k životu nového člověka a utváření jeho životního stylu, Refugium Velehrad-Roma, Olomouc 2016.

Ambros, Pavel, Doprovázet, rozlišovat a integrovat. Uvedení do pastorální antropologie, Refugium Velehrad-Roma, Olomouc 2016.

Ambros, Pavel, Tradice a předávání spirituální zkušenosti, in Šimek, Vojtěch - Vokoun, Jaroslav, aj., K interdisciplinární teorii tradice, CDK, Brno 2016, s. 354-380.

Ambros, Pavel, From Church Scrutinizing the Signs of the Times (GS 4) to Church Discerning (EG 43), in Caritas et Veritas, 6/1 (2016), s. 136-149.

Franc, Jaroslav, Alois Musil a teologická četba arabské křesťanské tradice, in Salve, 2 (2016), s. 79-102.

Franc, Jaroslav, Posvěť se jméno tvé v arabské kultuře: jméno transcendentního Boha v tradici islámu a jeho vztah ke stvořenému světu, in MKR Communio, 1 (2016), s. 74-92.

Svatoň, Robert, Za ekumenikem Pavlem Filipim, in AUC Theologica, 6/2 (2016), s. 203-207.

2015

Altrichter, Michal, Člověk a víra, Refugium Velehrad-Roma, Olomouc 2015.

Altrichter, Michal, Žije mezi námi, Refugium Velehrad-Roma, Olomouc 2015.

Altrichter, Michal, Specifické otázky z eschatologie, Refugium Velehrad-Roma, Olomouc 2015.

Altrichter, Michal, Duchovní četba ideje cyrilometodějské, in Autores varii, Ignaciánská spiritualita a fenomén kultury. Miscellanea jesuitica V., Refugium Velehrad-Roma, Olomouc 2015, s. 275-289.

Altrichter, Michal, Tomáš Špidlík e la Provincia ceca della Compagnia di Gesù, in Autores varii, Esperimendo cose spirituali in termini spirituali, Refugium Velehrad-Roma, Olomouc 2015, s. 58-65.

Altrichter, Michal, Deus pro nobis a intimior intimo meo: "skandál" inkarnace stále trvá, in Autores varii, Tradice Východu a Západu v dialogu II. Interkulturní a ekumenický dialog I., Refugium Velehrad-Roma, Olomouc 2015, s. 137-142.

Ambros, Pavel, Mesianismus, sofiologie a ruské náboženské myšlení 19. a 20. století, Refugium Velehrad-Roma, Olomouc 2015.

Ambros, Pavel, Rodina - světlo v temnotě světa. Eschatologická východiska k četbě současné diskuze o manželství, Refugium Velehrad-Roma, Olomouc 2015.

Ambros, Pavel, Dějinné milníky ruské ekleziologie v horizontu zápasů pravoslavné teologie, in Florovskij, Georgij Vasiljevič, Cesty ruské teologie, Refugium Velehrad-Roma, Olomouc 2015, s. 629-675.

Ambros, Pavel, Teologická opce pro dialog křesťanského Západu a Východu v Evropě, in Studia theologica, 2 (2015), s. 152-174.

Ambros, Pavel, Výchova k eucharistické zbožnosti nebo iniciace k misijnímu poslání? Poznámky k dilematu obětního a koinonického charakteru eucharistie po Druhém vatikánském koncilu, in Vopřada, David (ed.), Mezi historií a evangeliem. Existence a život církve ve světle II. vatikánského koncilu, Pavel Mervart, Červený Kostelec 2015, s. 227-243.

Autores varii, Člověk slavící. Pojetí kultu a liturgie v judaismu, křesťanství a islámu mezi antikou a novověkem, Refugium Velehrad-Roma, Olomouc 2015.

Cahová, Ivana, Náboženské eseje Maxe Zweiga. Das Shylock Problem/Problém Shylock a Religion und Konfession/Náboženství a konfese, Refugium Velehrad-Roma, Olomouc 2015.

Drexlerová, Alžběta, Zničení jeruzalémského chrámu - teologický i praktický aspekt židovsko‑křesťanských vztahů, in Autores varii, Tradice Východu a Západu v dialogu II. Interkulturní a ekumenický dialog I., Refugium Velehrad-Roma, Olomouc 2015, s. 5-88.

Drexlerová, Alžběta, Johannes Monsignore Oesterreicher - život a dílo do II. vatikánského koncilu včetně, in Autores varii, Tradice Východu a Západu v dialogu II. Interkulturní a ekumenický dialog I., Refugium Velehrad-Roma, Olomouc 2015, s. 89-131.

Franc, Jaroslav, Kněz a teolog Alois Musil. Příspěvek k dějinám mezináboženských vztahů a výbor z pozůstalosti, Refugium Velehrad-Roma, Olomouc 2015.

Franc, Jaroslav, Rodina a manželství v koptské církvi 21. století, in Autores varii, Tradice Východu a Západu v dialogu II. Interkulturní a ekumenický dialog I., Refugium Velehrad-Roma, Olomouc 2015, s. 192-209.

Krappmann, Jörg, Religionskrisen in Böhmen am Vorabend des 1. Weltkriegs. Franz Machs "Religion der Zukunft" im Vergleich zu Emil Mario Vacano, Otto von Leixner und Max Steiner, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2015.

Marinčak, Šimon, Hudba v živote dnešného člověka, in Autores varii, Tradice Východu a Západu v dialogu II. Interkulturní a ekumenický dialog I., Refugium Velehrad-Roma, Olomouc 2015, s. 148-165.

Moďoroši, Ivan, Teofan Govorov - mních, biskup, zatvornik a starec. Úvod do spirituality Teofana Zatvornika, Refugium Velehrad-Roma, Olomouc 2015.

Svatoň, Robert, Approaching Eastern Christianity. The Path of the Czech Jesuit Tomáš Špidlík, in Communio viatorum, LVII/2 (2015), s. 156-166.

Svatoň, Robert. Joannes Hus redivivus - die Blüte des tschechischen ökumenischen Frühlings, in Ökumenische Rundschau, 64/3 (2015), s. 338-356.

2014

Altrichter, Michal, Úvod do hagiografie. Teologické podněty k odkazu světeckých osobností, Refugium Velehrad-Roma, Olomouc 2014.

Ambros, Pavel, Svátostná pastorace v českém sekulárním kontextu, Refugium Velehrad-Roma, Olomouc 2014.

Ambros, Pavel, Pastorační výzvy pro rodinu ve škole naslouchání tradici, in Ambros, Pavel (ed.), Evangelium pro rodinu dnešní doby. Pastorační výzvy v podmínkách evangelizace, Refugium Velehrad-Roma, Olomouc 2014, s. 78-119.

Autores varii, Blaženější je dávat než dostávat. Sborník vzpomínek ke 100. výročí narození ThDr. Leopolda Dýmala, Refugium Velehrad-Roma, Olomouc 2014.

Franc, Jaroslav, Teologie nových náboženských hnutí v díle Johna A. Saliby, in Studia theologica, 3 (2014), s. 1-17.

Franc, Jaroslav, Ignác Veselý. Teolog mezináboženských vztahů a překladatel Koránu, in Studia theologica, 4 (2014), s. 192-210.

Franc, Jaroslav, Teologické obrysy myšlení a díla Aloise Musila, in Žďárský, Pavel (ed.), Ze světa islámu, Akropolis, Praha 2014, s. 17-36.

Regner, Jan, Myšlení pozdního Wittgensteina a gramatika náboženského diskursu, in AUC Theologica, 4/1 (2014), s. 33-50.

Svatoň, Robert, Duchovní cesty českého ekumenismu. Minulost, přítomnost a perspektivy, Refugium Velehrad-Roma, Olomouc 2014.

Svatoň, Robert, Jedna církev a její jednota, in MKR Communio, 72/3 (2014), s. 8-28.

Svatoň, Robert, Jednota a poslání. Podněty k reflexi o vztahu mezi ekumenismem a misijním působením církve, in Studia theologica, 16/3 (2014), s. 72-86.

Svatoň, Robert. Význam křesťanské zkušenosti v ekumenickém dialogu, in Širka, Zdenko - Jandejsek, Petr - Panaitescu, Cristian (eds.), Hermeneutika zkušenosti v křesťanské tradici, ETF UK, Praha 2014, s. 55-70.

2013

Altrichter, Michal, Filokalie a způsoby duchovního čtení, in Sládek, Karel, et al., O Filokalii. Kniha, hnutí, spiritualita, Refugium Velehrad-Roma, Olomouc 2013, s. 155-159.

Ambros, Pavel, Základní služby církve v české sekulární společnosti. κήρυγμα /μαρτυρία - λειτουργία - διακονία, Refugium Velehrad-Roma, Olomouc 2013.

Ambros, Pavel, Kultivace obrazotvornosti vnitřní modlitby tradicí: recepce Filokalie ve formaci, in Sládek, Karel, et al., O Filokalii. Kniha, hnutí, spiritualita, Refugium Velehrad-Roma, Olomouc 2013, s. 160-178.

Franc, Jaroslav, Dialog církev se světem. Nová náboženská hnutí jako znamení doby v dokumentu Teologie dnes, in Studia theologica, 4 (2013), s. 149-159.

Hrdlička, Josef, Dialog se Slovem. Ústa mluví to, čeho je srdce plné (Mt 12,34), Refugium Velehrad-Roma, Olomouc 2013.

Karczubová, Luisa, Filokalie a modlitba, in Sládek, Karel, et al., O Filokalii. Kniha, hnutí, spiritualita, Refugium Velehrad-Roma, Olomouc 2013, s. 179-186.

Svatoň, Robert, Duchovní ekumenismus jako východisko teologické reflexe ekumenismu, in Svatoň, Robert (ed.), Velehradské dialogy I, Refugium, Olomouc 2013, s. 161-200.

Svatoň, Robert, "Spojila nás vjedno láska Krista Pána." Jak může být ekumenická spiritualita eucharistická?, in Ambros, Pavel (ed.), Tajemství eucharistie. Pascha, oběť, iniciace a spiritualita, Fórum pastorálních teologů X, Refugium, Olomouc 2013, s. 246-270.

Partnerské instituce

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)